بازدید جناب آقای دکتر عمو عابدینی معاون محترم آموزشی وزارت عتف با همراهی جناب آقای دکتر جدی نماینده محترم مردم شریف شیروان در مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشکده کشاورزی از باغ نمونه شهرستان شیروان

بازدید جناب آقای دکتر عمو عابدینی معاون محترم آموزشی وزارت عتف با همراهی جناب آقای دکتر جدی نماینده محترم مردم شریف شیروان در مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشکده کشاورزی از باغ نمونه شهرستان شیروان


به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان ، جناب آقای دکتر عمو عابدینی معاون محترم آموزشی وزارت عتف با همراهی جناب آقای دکتر جدی نماینده محترم مردم شریف شیروان در مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشکده کشاورزی از باغ نمونه سیب آقای مکتبدار صبح روز چهار شنبه ۳۱ خردادماه سال 1402 بازدید کردند.