بازدید جناب سرهنگ باقری فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج شیروان از بخش های مختلف دانشکده کشاورزی

بازدید جناب سرهنگ باقری فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج شیروان از بخش های مختلف دانشکده کشاورزی