بازدید دانش آموزان دبستان شهدای فرهنگی شیروان از امکانات و آزمایشگاههای دانشکده

بازدید دانش آموزان دبستان شهدای فرهنگی شیروان از امکانات و آزمایشگاههای دانشکده