بازدید مسئولین دانشگاه بجنورد از دانشکده کشاورزی

بازدید مسئولین دانشگاه بجنورد از دانشکده کشاورزی


به گزارش روابط عمومی دانشکده: این بازدید روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 با حضور رئیس دفتر ریاست دانشگاه، معاون اداری و مالی، مدیر طرح و برنامه، مدیرمالی، مدیر اداری و کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه  بجنورد  انجام شد که درطی آن جلساتی نیز با ریاست و کارشناسان حوزه اداری و مالی دانشکده برگزار گردید.  جلسه هم اندیشی اعضای هیئت علمی به همراه حاج آقا تکمیلی امام جمعه محترم شیروان با مسئولین دانشگاه بجنورد از دیگر برنامه های این بازدید بود.