برگزاری اولین جلسه ارائه و نقد کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی با حضور ریاست دانشکده

برگزاری اولین جلسه ارائه و نقد کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی با حضور ریاست دانشکده


به گزارش روابط عمومی دانشکده، اولین جلسه ارائه و نقد کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی با حضور دکتر رسام در محل کتابخانه دانشکده روز دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱ برگزار شد.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان