تقدیر ریاست و معاونت دانشکده از کارکنان محترم جانباز به مناسبت روزجانباز

تقدیر ریاست و معاونت دانشکده از کارکنان محترم جانباز به مناسبت روزجانباز


به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان ، به مناسبت روز جانباز روز شنبه مورخ 1401/12/06 از کارکنان محترم جانباز دانشکده توسط ریاست و معاونت دانشکده تقدیر گردید.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان