جلسه ریاست دانشکده با دکتر دهقان مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی کشور

جلسه ریاست دانشکده با دکتر دهقان مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی کشور


جلسه ریاست دانشکده با دکتر دهقان مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این دیدار که در محل وزارت علوم، روز دوشنبه مورخ 1401/08/09 برگزار گردید که  نیاز های دانشکده درخصوص ایجاد رشته های جدید تحصیلی در دانشکده مطرح شد و ضمن تاکید دکتر دهقان بر توسعه رشته های مهارت و تقاضا محور، مقرر گردید در ایجاد رشته های جدید در دانشکده کشاورزی همکاری و مساعدت لازم در دفتر گسترش انجام گیرد.