جلسه ریاست دانشکده با مهندس خاکشور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی

جلسه ریاست دانشکده با مهندس خاکشور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی


جلسه ریاست دانشکده با مهندس خاکشور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی دانشکده:  این جلسه روز پنج شنبه مورخ 1401/08/19 در محل  استانداری که در خصوص آسیب های اجتماعی،  ارتقای امور فرهنگی  و سایر مسائل حوزه دانشجویان بحث و تبادل نظر گردید.