حضور ریاست و کارکنان دانشکده در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

حضور ریاست و کارکنان دانشکده در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱