حضور ریاست و کارکنان دانشکده در مراسم تشییع شهید والامقام، امیر حسین میرزایی

حضور ریاست و کارکنان دانشکده در مراسم تشییع شهید والامقام، امیر حسین میرزایی