حضور سرکار خانم کدیور مسئول امور بانوان دانشکده در جلسه هماهنگی برنامه های گرامیداشت روز زن در محل دفتر امام جمعه محترم شهرستان شیروان

حضور سرکار خانم کدیور مسئول امور بانوان دانشکده در جلسه هماهنگی برنامه های گرامیداشت روز زن در محل دفتر امام جمعه محترم شهرستان شیروان