دیدار جناب آقای دکتر شیخ زاده ریاست محترم دانشگاه بجنورد با یاوران علمی(کارکنان) دانشکده کشاورزی شیروان

دیدار جناب آقای دکتر شیخ زاده ریاست محترم دانشگاه بجنورد با یاوران علمی(کارکنان) دانشکده کشاورزی شیروان