دیدار ریاست دانشکده با دکتر حاج‌جباری معاون امور صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف

دیدار ریاست دانشکده با دکتر حاج‌جباری معاون امور صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف


دیدار ریاست دانشکده با دکتر حاج‌جباری معاون امور صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این جلسه روز چهارشنبه مورخ 1401/08/11 در محل صندوق رفاه دانشجویان برگزار گردید که طی آن دکتررسام  نیازهای  دانشکده را در زمینه تغذیه، سلف سرویس و خوابگاه دانشجویی بیان نمودند وطبق فرمایشات دکتر حاج‌جباری مقرر گردید در آینده ای نزدیک دستورات لازم به بخش های ذیربط داده تا نسبت به رفع این نیازها چاره اندیشی شود.