دیدار ریاست دانشکده با دکتر حاج‌جباری معاون امور صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف

دیدار ریاست دانشکده با دکتر حاج‌جباری معاون امور صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف


دیدار ریاست دانشکده با دکتر حاج‌جباری معاون امور صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این جلسه روز چهار شنبه مورخ 1401/08/11 در محل صندوق رفاه دانشجویان برگزلر گردید که طی آن دکتر رسام نیازهای دانشکده را در زمینه تغذیه، سلف سرویس و خوابگاه دانشجویی بیان نمودند و طبق فرمایشات دکتر حاج جباری مقرر گردید در آینده ای نزدیک دستورات لازم به بخش های ذیربط داده تا نسبت به رفع این نیازها چاره اندیشی شود.