دیدار ریاست دانشکده با دکتر حسن‌زاده مدیر ستاد امور رفاهی وزارت عتف

دیدار ریاست دانشکده با دکتر حسن‌زاده مدیر ستاد امور رفاهی وزارت عتف


دیدار ریاست دانشکده با دکتر حسن‌زاده مدیر ستاد امور رفاهی وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این دیدار روز دوشنبه مورخ 1401/08/09 برگزار شد، دکتر رسام به  درخواست همکاران محترم دانشکده در خصوص مسائل رفاهی اشاره کردند، دکتر حسن‌زاده  نیز برنامه های وزارت علوم در خصوص وام خرید خودرو، ودیعه و خرید مسکن را تشریح  و مقرر گردید در تامین آن ها برای همکاران، مساعدت لازم را  ارائه نمایند.