دیدار ریاست دانشکده با دکتر داداش‌پور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت عتف

دیدار ریاست دانشکده با دکتر داداش‌پور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت عتف


دیدار ریاست دانشکده با دکتر داداش‌پور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی دانشکده:  این جلسه روز چهار شنبه مورخ 1401/08/11 با حضور دکتر جدی نماینده مردم شریف شیروان و اعضای شورای شهر شیروان برگزار شد  که در آن به  نیازهای  دانشکده درحوزه دانشجویی  و امور رفاهی اشاره گردید، رئیس سازمان دانشجویان برهمکاری و مساعدت سازمان در رفع  نیازهای دانشکده  تاکید داشتند و جهت بازدید از دانشکده  نیز در آینده ای نزدیک استقبال کردند.