دیدار ریاست دانشکده با دکتر علی‌دوست مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت عتف

دیدار ریاست دانشکده با دکتر علی‌دوست مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت عتف


دیدار ریاست دانشکده با دکتر علی‌دوست مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این دیدار روز سه شنبه مورخ 1401/08/10 در محل سازمان برگزار گردید که  وضعیت تربیت بدنی و امور ورزشی  دانشکده از سوی ریاست دانشکده تشریح گردید و مقرر شد دکترعلی‌دوست  برای تامین نیازهای حوزه تربیت بدنی همکاری لازم را ارائه نمایند.