دیدار ریاست دانشکده با دکتر عموعابدینی معاون آموزشی وزارت عتف

دیدار ریاست دانشکده با دکتر عموعابدینی معاون آموزشی وزارت عتف


دیدار ریاست دانشکده با دکتر عموعابدینی معاون آموزشی وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی دانشکده : این دیدار با همراهی دکتر جدی  نماینده مردم شریف شیروان روز دوشنبه مورخ 1401/08/09 برگزار شد، در این جلسه به راهکارهای رشد و توسعه دانشکده پرداخت شد و مقرر گردید دکتر عموعابدینی مساعدت و همکاری لازم را در خصوص ایجاد رشته های جدید در دانشکده و جذب اعضای هیئت علمی داشته باشند.