روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی باد.

روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی باد.