فعالیت استخر پرورش آبزیان دانشکده

فعالیت استخر پرورش آبزیان دانشکده


به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان،با رها سازی بچه ماهی های گرمابی فعالیت در استخر پرورش آبزیان دانشکده صورت گرفت.